Thánh Chế

Bửu Quang tự, Bình Chiếu quận, năm Phúc nguyên đệ nhị Hôm nay Bửu Quang tự tổ chức cúng rường tiền nhiệm Phương trượng đại sư trụ trì, đồng thời […]